2018/07/10

Ωρολόγια προγράμματα ΕΠΑΛ 2018

Ωρολόγια προγράμματα Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ 2018
Ωρολόγια προγράμματα 3ετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ 2018
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ
Μαρούσι, 09-07-2018 Αριθ. Πρωτ.: Φ2/115151/Δ4

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη ...
δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2636 και ημερομηνία δημοσίευσης 05-07-2018 (ΦΕΚ 2636/τ.Β΄/05-07-2018) της με αριθμ. Φ2/107972/Δ4/28-06-2018 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83)». 
Επισημαίνεται ότι η ισχύς της Υ.Α. αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019 για την Α' και Β' τάξη του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και από το σχολικό έτος 2019-2020 για τη Γ' τάξη του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 
Όσον αφορά στα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών (ΩΠΣ) της Γ΄ και Δ΄ τάξης του (τετραετούς) Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2018-19, ισχύουν τα οριζόμενα στη με αριθμ.Φ2/65921/Δ4/21- 04-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1426/τ.Β΄/26-04-2017) όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. Φ2/95229/Δ4/07-06-2017 (ΦΕΚ 2072/τ.Β΄/15-06-2017) και. Φ2/89289/Δ4/31-05-2018 (ΦΕΚ2122/τ.Β΄/18-06-2018) όμοιές της. 
Διευκρινίζεται, τέλος, ότι, για το σχ. έτος 2018-19, τα ΩΠΣ της Α΄ και Β΄ τάξης του Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. καθορίζονται με την υπ΄ αριθμ. Φ2/92271/Δ4/05-06-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2187/τ.Β΄/12-06-2018) με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83)», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2485/τ.Β΄/28-06-2018.

Συνοπτικά, τα ωρολόγια προγράμματα σπουδών του Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ανά τάξη για το σχ. έτος 2018-19 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:ΤΑΞΗ Ημερ. ΕΠΑ.Λ.  ΩΠΣ σχ. έτους 2018-19
Α΄                             ΦΕΚ 2187/τ.Β΄/12-06-2018
                                (όπως διορθώθηκε με ΦΕΚ 2485/τ.Β΄/28-06-2018)
Β΄                             ΦΕΚ 2187/τ.Β΄/12-06-2018
                                (όπως διορθώθηκε με ΦΕΚ 2485/τ.Β΄/28-06-2018)
Γ΄                            ΦΕΚ 1426/τ.Β΄/26-04-2017
                               (όπως τροποποιήθηκε με ΦΕΚ 2072/τ.Β΄/15-06-2017
                                και ΦΕΚ 2122/τ.Β΄/18-06-2018)

ΤΑΞΗ Εσπερ.ΕΠΑ.Λ. ΩΠΣ σχ. έτους 2018-19
Α' τριετές                 ΦΕΚ 2636/τ.Β΄/05-07-2018
Β' τριετές                 ΦΕΚ 2636/τ.Β΄/05-07-2018
Γ' 4ετές                   ΦΕΚ 1426/τ.Β΄/26-04-2017
                                (όπως τροποποιήθηκε με ΦΕΚ 2072/τ.Β΄/15-06-2017
                                και ΦΕΚ 2122/τ.Β΄/18-06-2018)
Δ' 4ετές                   ΦΕΚ 1426/τ.Β΄/26-04-2017
                                (όπως τροποποιήθηκε με ΦΕΚ 2072/τ.Β΄/15-06-2017
                                και ΦΕΚ 2122/τ.Β΄/18-06-2018)
via ekdosi.com All rights reserved by sainis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου