Κατάταξη υπαλλήλων σε κατηγορίες Υ.Ε. και Δ.Ε. (ισοτιμία τίτλων)

Σχετικά με ερωτήματα που αποστέλλονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από φορείς και αφορούν στην κατάταξη υπαλλήλων σε κατηγορίες Υ.Ε. και Δ.Ε. βάσει του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015).
Κατάταξη υπαλλήλων σε κατηγορίες Υ.Ε. και Δ.Ε. (ισοτιμία τίτλων)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 27514/2014 (ΦΕΚ 1926/Β/17.07.2014) Υ.Α. «Σύσταση, συγκρότηση και τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ισοτιμιών (Ε.Ι.) τίτλων σπουδών καταργημένων φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ημεδαπής ή φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης. Όροι, Προϋποθέσεις και Διαδικασία», έργο της Επιτροπής Ισοτιμιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι η εξέταση ατομικών αιτημάτων των ενδιαφερομένων για αναγνώριση της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών τους, εφόσον έχουν χορηγηθεί από καταργημένους πλέον φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ημεδαπής ή τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης._Στο πλαίσιο της παραπάνω αρμοδιότητας, σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον επιθυμούν, δύνανται να καταθέσουν αίτηση για την ισοτιμία του τίτλου σπουδών τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο: http://www.eoppep.gr/index.php/el/qualification-certificate/equivalences.
Ωστόσο, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες κατά την κατάταξη των υπαλλήλων τους βάσει των διατάξεων του ν. 4354/2015 και αναγνωρίζοντας τον φόρτο εργασίας ή και τον χρόνο που αυτό συνεπάγεται, παρέχεται η παρακάτω γενική πληροφόρηση σχετικά με την ισοτιμία τίτλων σπουδών, οι οποίοι χορηγήθηκαν κατά το παρελθόν από παλαιούς τύπους σχολείων που έχουν καταργηθεί, με μεταγενέστερους τίτλους σπουδών:
Απολυτήριοι τίτλοι σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
α/αΟνομασία τίτλουΠρόσθετες πληροφορίες
1Πτυχίο μονοετούς Κατωτέρας Σχολής της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Ν.Δ 683/48.Ο τίτλος αυτός δεν είναι ισότιμος με το απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου, λόγω διαφορετικού περιεχομένου προγραμμάτων σπουδών, παρέχει όμως τη δυνατότητα διορισμού ως Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1586/86, άρθρο 2, παράγραφος 1 (ΦΕΚ 37/Α/86), και τις διατάξεις του ν. 1735/87, άρθρο 9, παράγραφος 1 (ΦΕΚ 195/Α/87) και το ΠΔ 50/2001, άρθρο 25 (ΦΕΚ 39/Α/01).
2Πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Ν.Δ. 580/70άρθρο 1 παρ. 7.Ο τίτλος αυτός δεν είναι ισότιμος με το απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου, λόγω διαφορετικού περιεχομένου προγραμμάτων σπουδών, παρέχει όμως τη δυνατότητα διορισμού ως Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1586/86, άρθρο 2, παράγραφος 1 (ΦΕΚ 37/Α/86), και τις διατάξεις του ν. 1735/87, άρθρο 9, παράγραφος 1 (ΦΕΚ 195/Α/87) και το ΠΔ 50/2001, άρθρο 25 (ΦΕΚ 39/Α/01).
3Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής του ΝοσοκομείουΙσοτιμία με:
Πτυχίο Τεχνικής – Επαγγελματικής Σχολής (Τ.Ε.Σ.)της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ν. 1566/85, άρθρο 9.
Το πτυχίο των Τ.Ε.Σ. είναι ισότιμο με το πτυχίο του Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Α΄ Κύκλου Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τουν. 2640/98 του άρθρου 2 (Υ.Α. Ε/10537/8.5.2000 (ΦΕΚ 663/Β/2000).
4Πτυχίο Σχολής Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού(Ο.Α.Ε.Δ.).Ισοτιμία με:
Πτυχίο Τεχνικής – Επαγγελματικής Σχολής (Τ.Ε.Σ.)της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ν. 1566/85, άρθρου 9 (ν. 2640/1998, άρθρο 9, παρ.7).
Το πτυχίο των Τ.Ε.Σ. είναι ισότιμο με το πτυχίο του Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Α΄ Κύκλου Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τουν. 2640/98 του άρθρου 2 (Υ.Α. Ε/10537/8.5.2000 (ΦΕΚ 663/Β/2000).
5Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (Τ.Ε.Σ.)του άρθρου 9 του ν. 1566/85.Ισοτιμία με:
Πτυχίο του Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου(Τ.Ε.Ε.) Α΄ Κύκλου Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ν. 2640/98 του άρθρου 2 (Υ.Α. Ε/10537/8.5.2000, Φ.Ε.Κ. 663/Β΄/2000).
6Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου(Τ.Ε.Ε.) Α΄ Κύκλου Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ν. 2640/98.
7Επαγγελματική Σχολή(ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού(Ο.Α.Ε.Δ.)Ισοτιμία με:
Πτυχίο ΕΠΑ.Σ. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας του ν. 3475/2006.
8Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Ν.Δ. 580/70.Ισοτιμία με:
Πτυχίο Τεχνικού – Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.)της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ν. 1566/85.(Υ.Α. Γ2/779/88, ΦΕΚ 135/Β/88).Το Πτυχίο του Τ.Ε.Λ. του άρθρου 6 του ν.1566/85, είναι ισότιμο με το πτυχίο του Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ ΚύκλουΣπουδών του ν. 2640/98 του άρθρου 2. (Υ.Α. Ε/10537/8-5-2000, ΦΕΚ 663/Β/2000).Οι πτυχιούχοι των Τ.Ε.Λ. έχουν δικαίωμα εισαγωγής και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια /Τ.Ε.Ι.) της χώρας.
9Πτυχίο Τεχνικού – Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.)της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ν. 1566/85, άρθρου 6.Ισοτιμία με:
Πτυχίο του Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου(Τ.Ε.Ε.) Β΄ Κύκλου Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ν. 2640/98 του άρθρου 2. (Υ.Α. Ε/10537/8.5.2000, ΦΕΚ 663/Β/2000).Οι πτυχιούχοι των Τ.Ε.Λ. έχουν δικαίωμα εισαγωγής και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας.
10Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου(Τ.Ε.Ε.) Β΄ Κύκλου Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ν. 2640/98 του άρθρου 2.Ισοτιμία με:
Απολυτήριο και πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου(ΕΠΑ.Λ.) (Υ.Α. 86252/Γ2/17.07.2009, ΦΕΚ 1525/Β/2009).
Πηγή: ΕΟΠΠΕΠ
via ekdosi.com All rights reserved by sainis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου