Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016

185 μόνιμες προσλήψεις στην Περιφέρεια Αττικής (κατανομή θέσεων)

Το Περιφερειακο Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής ενέκρινε την πρόσληψη 185 ατόμων με συμβάσεις αορίστου χρόνου. 


PERIFEREIA-ATTIKHS.jpg
Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την πρόσληψη περιλαμβάνει τις οργανικές θέσεις, για τις οποίες προορίζεται το προσωπικό, τον αριθμό των απαιτούμενα προσόντα.
Η πλήρωση των κενών ή κενούμενων οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών και κλάδων διενεργείται με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3812/2009 και όπως εκάστοτε ισχύει, ήτοι με προκήρυξη με σειρά προτεραιότητας, εφόσον προηγηθεί έγκριση σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 208/Α), όπως αυτή ισχύει.


Τα κατά κλάδο προσόντα διορισμού μόνιμου προσωπικού σε θέσεις των Ο.Τ.Α. β΄βαθμού καθορίζονται από το Π.. 50/2.3.2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Πρόσθετο προσόν διορισμού για όλους τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ αποτελεί υποχρεωτικά η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Όσον αφορά στη ξένη γλώσσα και το επίπεδο αυτής, ως προϋπόθεση διορισμού μπορεί επίσης να καθορίζεται στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Γενικότερα, πρόσθετα προσόντα διορισμού για συγκεκριμένους κλάδους, μπορούν να καθορίζονται με την εκάστοτε προκήρυξη θέσεων βάσει του άρθρου 65 του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.Η Google Προτείνει Για Εσένα - Google's Proposal For You   
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού20
ΠΕ Γεωτεχνικών25
ΠΕ Ιατρών12
ΠΕ Μεταφραστών – ∆ιερµηνέων1
ΠΕ Μηχανικών10
ΠΕ Περιβάλλοντος14
ΠΕ Πληροφορικής6
ΠΕ Φαρµακοποιών10
ΠΕ Ψυχολόγων3
ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού5
ΤΕ Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας40
ΤΕ Εργοδηγών5
ΤΕ Μηχανικών10
ΤΕ Πληροφορικής8
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας8
ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίµων8
Η μηνιαία δαπάνη για τη μισθοδοσία του προς πρόσληψη 185 ατόμων μόνιμου προσωπικού ανέρχεται στο ποσό των 250.661,63€ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής του ειδικού φορέα 07120 και τους ΚΑΕ 0211, 0213, 0291 & 0293.
Η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α΄& β’ βαθμού για το έτος 2016» αναφέρει ότι οι προσλήψεις και διορισμοί μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων αναστέλλονται έως την 31η.12.2016. Παρά ταύτα, ως Περιφερειακή Αρχή, εμμένουμε στις αριθ. 387/2014 και 198/2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και ειδικότερα κατά το μέρος που αφορούν στο αίτημα πρόσληψης των 83 ατόμων κλάδου και ειδικότητας Ε και ΥΕ, δεδομένου ότι οι ανάγκες για τις οποίες έγιναν τα σχετικά αιτήματα δεν έχουν εκλείψει, όπως η καθαριότητα των κτιρίων, η ασφάλεια και η φύλαξη αυτών, ελλείψεις σε ειδικότητες τεχνικών, οδηγών, ηλεκτρολόγων, διοικητικών γραμματέων κλπ.via ekdosi.com All rights reserved by 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...