2017/08/30

Απαλλαγή πολύτεκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες. ΙΣΧΥΕΙ;


 


ΝΑΙ ΙΣΧΥΕΙ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

Πολύτεκνοι Καθηγητές


60662/Δ2/25-8-04, Εγκύκλιος YΠΕΠΘ 
Θέμα:«Απαλλαγή πολύτεκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες»

Απαντώντας στην αρ. 60662/Δ2/28-6-2004 αίτησή σας, σχετικά με τις διευκολύνσεις και την 
απαλλαγή των πολύτεκνων εκπαιδευτικών από τις εξωδιδακτικές εργασίες, σας 
πληροφορούμε ότι οι διευθυντές σχολείων πρέπει να φροντίζουν ώστε οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί να έχουν συνεχόμενο ωράριο διδασκαλίας και να απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους σε γιορταστικές, αθλητικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και περιπάτους. 
Διευκρινίζεται όμως ότι η απαλλαγή από την υποχρέωση αυτή δεν σημαίνει σε καμιά 
περίπτωση ότι οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν εμφανίζονται καθόλου στο σχολείο. Αντίθετα 
η παραμονή τους στο σχολείο για χρόνο ίσο με το διδακτικό τους ωράριο είναι υποχρεωτική, 
όταν πρόκειται να εκτελέσουν συγκεκριμένο έργο που τους ανατίθεται από τα όργανα 
διοίκησης του σχολείου. Επιπλέον απαλλάσσονται και από τις ακόλουθες εξωδιδακτικές εργασίες: τήρηση βιβλίων του σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών , εφημερίες, καθήκοντα υπεύθυνου βιβλιοθήκης. Αντίθετα οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν 
απαλλάσσονται από τις εξωδιδακτικές εργασίες που έχουν άμεση σχέση με τα διδακτικά τους 
καθήκοντα (υποχρέωση ενημέρωσης γονέων και παράδοση βαθμολογίας).


Απαλλαγή πολύτεκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες
20203/Δ2/25- 2-2005, Εγκύκλιος YΠΕΠΘ 

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, σας πληροφορούμε τα 
παρακάτω: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8, του άρθρου 13 του Ν. 1566/1985 από τις 
εξωδιδακτικές εργασίες απαλλάσσονται οι μητέρες παιδιών μέχρι δύο ετών. 
Ωστόσο με προηγούμενα έγγραφά μας έχουμε γνωστοποιήσει ότι και στους πολύτεκνους 
εκπαιδευτικούς θα παρέχονται και οι εξής διευκολύνσεις-απαλλαγές: οι πολύτεκνοι 
εκπαιδευτικοί έχουν συνεχόμενο ωράριο διδασκαλίας και απαλλάσσονται από την οργάνωση 
εορταστικών, αθλητικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιπάτων. Η απαλλαγή αυτή όμως 
δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν εμφανίζονται καθόλου 
στο σχολείο. Αντίθετα, η παραμονή τους στο σχολείο για χρόνο ίσο με το διδακτικό τους 
ωράριο είναι υποχρεωτική, όταν πρόκειται να εκτελέσουν συγκεκριμένο έργο που τους 
ανατίθεται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου. Επιπλέον απαλλάσσονται και από τις 
ακόλουθες εξωδιδακτικές εργασίες: τήρηση βιβλίων του σχολείου, εκτέλεση διοικητικών 
εργασιών, εφημερίες, καθήκοντα υπεύθυνου βιβλιοθήκης. Δεν απαλλάσσονται όμως οι 
πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί από τις εξωδιδακτικές εργασίες που έχουν άμεση σχέση με τα 
διδακτικά τους καθήκοντα (υποχρέωση ενημέρωσης γονέων και παράδοση βαθμολογίας).
Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί, στους οποίους αναφέρονται οι παραπάνω ρυθμίσεις ,είναι αυτοί 
των οποίων τα παιδιά φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και μόνο.Αρ.Πρωτ.Φ.350/12/59201/Δ1/07-05-2008/ΥΠΕΠΘ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε
ΤΜΗΜΑ Ε
Τηλ.: 210-34.42.125
ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή πολύτεκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες» 
Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν σχετικά με το ωράριο των πολύτεκνων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της βαθμίδας ( αντιστοιχία ενός εκπαιδευτικού ανά τμήμα, μονοθέσια και ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία κ.λ.π. ) παρέχονται εφεξής στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση οι εξής διευκολύνσεις -απαλλαγές:
1. Στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οργανικότητας άνω του έξι (6), παρέχεται συνεχές ωράριο διδασκαλίας και απαλλαγή από την οργάνωση εορταστικών, αθλητικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιπάτων. Η απαλλαγή αυτή όμως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν εμφανίζονται καθόλου στο σχολείο. Αντίθετα, η παραμονή τους στο σχολείο για χρόνο ίσο με το διδακτικό τους ωράριο είναι υποχρεωτική, όταν πρόκειται να εκτελέσουν συγκεκριμένο έργο που τους ανατίθεται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου. Επιπλέον απαλλάσσονται και από τις ακόλουθες εξωδιδακτικές εργασίες: τήρηση βιβλίων του σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών, εφημερίες, καθήκοντα υπευθύνου βιβλιοθήκης. Δεν απαλλάσσονται όμως από τις εξωδιδακτικές εργασίες που έχουν άμεση σχέση με τα διδακτικά τους καθήκοντα ( υποχρέωση ενημέρωσης γονέων και παράδοση βαθμολογίας).
2. Στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οργανικότητας έξι (6) και κάτω, παρέχεται συνεχές ωράριο διδασκαλίας και απαλλαγή από τις ανωτέρω εξωδιδακτικές εργασίες, όπου αυτό είναι δυνατό χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων.
Οι παραπάνω διευκολύνσεις παρέχονται στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς μέχρι τα παιδιά τους να αποφοιτήσουν από τη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Ο Υφυπουργός
Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος


139629/Δ1/10 - 11-2009, Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ
Θέμα:«Απαλλαγή πολύτεκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες»

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας σχετικά με την με αριθμ. 
πρωτ. Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ., με θέμα «Απαλλαγή 
πολύτεκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες», διευκρινίζουμε ότι:
Η ανωτέρω εγκύκλιος αφορά στους εκπαιδευτικούς που έχουν τέσσερα παιδιά και άνω.
Τις διευκολύνσεις δικαιούνται οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί των οποίων και τα τέσσερα παιδιά είναι ανήλικα είτε φοιτούν είτε δεν φοιτούν στις δύο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης (Α/θμιας και Β/θμιας συμπεριλαμβανομένης και της προσχολικής ηλικίας).

22-10-10


Άρθρο 6 - Ν. 3454 2006 (ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΟΝΙΟΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ)

1. Το άρθρο πρώτον του ν. 1910/1944 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επι­μέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή πε­ρισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολο­γικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώ­νουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημια­κής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

3. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, αυτός θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία από τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου.

4. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της πρώτης πα­ραγράφου του παρόντος άρθρου.»

2. Το άρθρο δεύτερον του ν. 1910/1944 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

2. Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος απονέμει την πολυτεκνική ιδιότητα. Η θεώρηση των πολυτεκνικών ταυτοτήτων γίνεται ανά τριετία ατελώς σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος. Η παρούσα διάταξη ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2007.

3. Ενστάσεις κατά των αποφάσεων απονομής ή μη της πολυτεκνικής ιδιότητας από την Ανώτατη Συνο­μοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος υποβάλλονται, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εκδικάζονται από την Επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του παρόντος.»


3. Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α'), όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του παρόντος, τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβά­νουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύο­νται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα.

ΣΧΟΛΙΟ:

ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΕΞΩ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ κλπ.

ΓΕΝΙΚΑ, Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ "ΤΟΝ ΧΑΖΟ" ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΤΕΛΩΝΤΑΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ.

ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ) ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ.


ΓΙΑ ΑΡΧΗ, Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΤΕΙ ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΞΩ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΟΤΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ "ΑΥΤΟΙ ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ" ΤΟΥ ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΞΩ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ.

ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΘΕΤΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

ΠΡΟΣΟΧΗ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ. ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΘΕΣΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ.

ΤΕΛΟΣ Η ΠΙΟ ΑΠΛΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΟΔΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ, ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΕΠΩΝΥΜΗ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΝΟΜΟΥΣ.

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΑ ΤΡΕΞΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΘΑ ΘΟΡΥΒΗΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ.

kikiri-kou.blogspot.com

 
ΑΝ ΔΕΝ ΣΕ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ... ΘΑ ΑΠΟΤΥΧΕΙΣ...
Το kikiri-KOU είναι μια μή κερδοσκοπική σελίδα και παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ψυχαγωγίας και επικοινωνίας στους επισκέπτες του. Τα έξοδα συντήρησης καλύπτονται από χορηγίες - δωρεές των επισκεπτών. Η οποιαδήποτε εισφορά έχει αποκλειστικά υποστηρικτικό και συμβολικό χαρακτήρα και δεν συνεπάγεται με κανέναν τρόπο απόκτηση ή διεκδίκηση ξεχωριστών προνομίων. Οι Εισφορές μπορούν να γίνονται μία ή περισσότερες φορές σε χρονικά διαστήματα. Το Online σύστημα που έχει επιλεγεί είναι το PAYPAL το οποίο θεωρείται το πιο ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα online συναλλαγών παγκοσμίως.
All rights reserved by 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου