5.4 - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ MS-DOSΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ MS-DOS 6.0

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΡΙΣΜΟΙ (1)
Λειτουργικό Σύστημα (Operating System)
Το σύνολο των προγραμμάτων που ελέγχουν και συντονίζουν τις λειτουργίες του συστήματος και τις διαδικασίες διαχείρισης των διάφορων πηγών σε ένα σύστημα υπολογιστή.
Λειτουργικό Σύστημα MS-DOS
Συντομογραφία του Microsoft Disk Operating System. Χρησιμοποιείται από τους IBM προσωπικούς υπολογιστές και τους συμβατούς.
Λειτουργίες του MS-DOS
 1. Μεταφορά δεδομένων μεταξύ του υπολογιστή και των διαφόρων μονάδων εισαγωγής/ εξαγωγής.
 2. Έλεγχος και διαχείριση αρχείων.
 3. Φόρτωση προγραμμάτων στην μνήμη και εκτέλεσή τους.
 4. Έλεγχος και εκτέλεση των εντολών που εισάγει ο χρήστης.
Τμήματα του MS-DOS
 1. Διαχειριστής Εισόδου/ Εξόδου (Input/ Output Handler)
 2. Επεξεργαστής Εντολών ( Command Processor)
 3. Βοηθητικά προγράμματα (Utility Programs)
Διαχειριστής Ε/ Ε (I/ O Handler)
Αποτελείται από δυο τμήματα: το ΙΟ.SYS και το MSDOS.SYS, καθένα από τα οποία είναι κρυφά αρχεία (Hidden Files). Προγράμματα εφαρμογών όπως το Wordperfect, Lotus κ.λ.π., στηρίζονται σ' αυτά τα προγράμματα για να εκτελέσουν βασικές λειτουργίες για αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων στη δισκέττα.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣΕΝΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (BATCH FILES)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣDate, Time, Cls, Ver
date
Εμφανίζει την παρούσα ημερομηνία και μας δίνει δυνατότητα να την αλλάξουμε:
Current date is Tue 10-28-1994
Enter new date (mm-dd-yy):
Όπου εισάγουμε το μήνα, τη μέρα και το έτος, χωρισμένα με '_' ή '/'.
Αν πατήσουμε [Enter], δεν αλλάζει η ημερομηνία.
time
Εμφανίζει την ώρα και μα δίνει τη δυνατότητα να την αλλάξουμε:
Current time is 0:P00:45.10a
Enter new time:
Όπου εισάγουμε την ώρα, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα (και τα εκατοστά του δευτερολέπτου, αν θέλουμε), χωρισμένα με ':'.
Αν πατήσουμε το [Enter] δεν αλλάζει η ώρα.
 cls
Καθαρίζει την οθόνη.
ver
Εμφανίζει την παρούσα έκδοση του MS-DOS:
MS-DOS Version 6.00
Dir
dir
Εμφανίζει πληροφορίες για τα αρχεία που υπάρχουν στη δισκέττα όπως τα ονόματα και τις επεκτάσεις των αρχείων, το μέγεθός τους σε bytes, την ημερομηνία και ώρα εγγραφής και τέλος το συνολικό αριθμό αρχείων, καθώς και τον κατειλημμένο και τον ελεύθερο χώρο που υπάρχει στη δισκέττα.
dir /p
Εμφανίζει πληροφορίες για τα αρχεία που υπάρχουν στη δισκέττα (1 οθόνη κάθε φορά). Με το πάτημα του πλήκτρου Enter βλέπουμε τα αρχεία της επόμενης οθόνης.
dir /w
Εμφανίζει το όνομα και την επέκταση των αρχείων που υπάρχουν στη δισκέττα (κατά πλάτος, σε στήλες), χωρίς τις υπόλοιπες πληροφορίες.
dir /a
Εμφανίζει πληροφορίες για όλα τα αρχεία (κρυφά και φανερά) που υπάρχουν στη δισκέττα. Έτσι εμφανίζονται και τα κρυφά αρχεία IO.SYS και MSDOS.SYS.
dir /a:h
 Εμφανίζει πληροφορίες μόνο για τα κρυφά αρχεία IO.SYS και MSDOS.SYS που υπάρχουν στη δισκέττα.
dir /o
Eμφανίζει σε αλφαβητική σειρά πληροφορίες για τα αρχεία που υπάρχουν στη δισκέττα.
dir /o:e
 Εμφανίζει σε αλφαβητική σειρά σύμφωνα με το όνομα του αρχείου πληροφορίες για τα αρχεία που υπάρχουν στη δισκέττα.
dir /o:d
Εμφανίζει σε αύξουσα σειρά σύμφωνα με την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου πληροφορίες για τα αρχεία που υπάρχουν στη δισκέττα.
dir /o:s
Εμφανίζει σε αύξουσα σειρά σύμφωνα με το μέγεθος σε bytes του αρχείου πληροφορίες για τα αρχεία που υπάρχουν στη δισκέττα.
dir <παράμετρος>, όπου <παράμετρος>=
 • <αρχεία>
 • <κατάλογοι>
 • <διαδρομή>
 • <διαδρομή>\<αρχεία>
 • <οδηγός>
 • <οδηγός>:<αρχεία>
 • <οδηγός>:<κατάλογοι>
 • <οδηγός>:<διαδρομή>
 • <οδηγός>:<διαδρομή>\<αρχεία>:
Εμφανίζει πληροφορίες για όλα τα αρχεία που ορίζει η <παράμετρος>. Όταν θέλουμε να αναφερθούμε σε μια ομάδα αρχείων, χρησιμοποιούμε μπαλλαντέρ ή wildcards, τους χαρακτήρες '?' και '*' που αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα έναν ή περισσότερους χαρακτήρες.ραδείγματα:
A:\> dir file?.txt
εμφανίζει πληροφορίες για όλα τα αρχεία που έχουν τύπο txt και το όνομά τους περιέχει τη λέξη file και έναν οποιοδήποτε χαρακτήρα.
A:\> dir*.txt
εμφανίζει πληροφορίες για όλα τα αρχεία που έχουν τύπο txt και οποιοδήποτε όνομα.
A:\> dir*.
εμφανίζει πληροφορίες για όλους τους καταλόγους που βρίσκονται στον παρόντα κατάλογο.
A:\> dir sub1
εμφανίζει πληροφορίες για όλα τα αρχεία του καταλόγου sub1 που βρίσκεται κάτω από τον παρόντα κατάλογο.
A:\> dir\sub1\sub1a
εμφανίζει πληροφορίες για όλα τα αρχεία του καταλόγου sub1a του υποκαταλόγου sub1. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι διακόπτες /p, /w, /o:n κ.λ.π..
A:\> dir sub1\*.txt
εμφανίζει πληροφορίες για όλα τα αρχεία του καταλόγου sub1 (που βρίσκεται κάτω από τον παρόντα κατάλογο), που έχουν τύπο txt και οποιοδήποτε όνομα.
A:\> dir\sub1\sub1a\*.txt
εμφανίζει πληροφορίες για όλα τα αρχεία του καταλόγου sub1a (που βρίσκεται κάτω από τον υποκατάλογο sub1) που έχουν τύπο txt και οποιοδήποτε όνομα.
Α:\> dir b:
Εμφανίζει πληροφορίες για τα αρχεία που υπάρχουν στη δισκέττα που βρίσκεται στον οδηγό b:
A:\> dir b:*.txt
Εμφανίζει πληροφορίες για όλα τα αρχεία που βρίσκονται στον οδηγό b:, έχουν τύπο txt και οποιοδήποτε όνομα.
A:\> dir b:*.
Εμφανίζει πληροφορίες για όλους τους καταλόγους που βρίσκονται στον οδηγό b:   Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι διακόπτες /p, /w, /a, /o: n κ.λ.π..
A:\> dir b:\sub1
εμφανίζει πληροφορίες για όλα τα αρχεία του καταλόγου sub1 που βρίσκονται στον οδηγό b:
A:\> dir b:\sub1\sub1a
εμφανίζει πληροφορίες για όλα τα αρχεία που βρίσκονται στον οδηγό b: του καταλόγου sub1a που βρίσκεται κάτω από τον υποκατάλογο sub1.
A:\> dir b:sub1\*.txt
εμφανίζει πληροφορίες για όλα τα αρχεία του καταλόγου sub1 που βρίσκονται στον οδηγό b:, έχουν τύπο txt και οποιοδήποτε όνομα.
A:\> dir\sub1\sub1a\*.txt
εμφανίζει πληροφορίες για όλα τα αρχεία που βρίσκονται στον οδηγό b: του καταλόγου sub1a που βρίσκεται κάτω από τον υποκατάλογο sub1 που έχουν τύπο txt και οποιοδήποτε όνομα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι διακόπτες /p, /w, /a, /o:n κ.λ.π..

Md
md <παράμετρος>, όπου <παράμετρος> =
 • <διαδρομή>
 • <οδηγός>:<διαδρομή>:
Δημιουργεί τον υποκατάλογο με το όνομα που ορίζει η <παράμετρος>.
Παραδείγματα:
A:\ md sub1
Δημιουργεί κάτω από τον παρόντα κατάλογο έναν υποκατάλογο με όνομα sub1.
Αν αμέσως μετά δώσουμε την εντολή:
A:\>dir
θα εμφανιστούν πληροφορίες για τα αρχεία που περιέχονται στη δισκέττα και μια γραμμή που θα περιέχει πληροφορίες για τον κατάλογο sub1 (το όνομά του, στη θέση της επέκταση το <DIR> και την ημέρα και ώρα δημιουργίας του):
SUB1 <DIR> 25/10/94 12:22p
A:\> md sub1\sub1a
Δημιουργεί κάτω από τον παρόντα κατάλογο έναν υποκατάλογο με όνομα sub1 και κάτω από τον υποκατάλογο sub1 έναν υποκατάλογο με όνομα sub1a.
A:\> md b:sub1
Δημιουργεί κάτω από το root του οδηγού b: έναν υποκατάλογο με όνομα sub1.
A:\> md b:sub1\sub1a
Δημιουργεί κάτω από το root του οδηγού b: έναν υποκατάλογο με όνομα sub1 και κάτω από τον υποκατάλογο sub1 έναν υποκατάλογο με όνομα sub1a.


Cd
cd <παράμετρος>, όπου <παράμετρος>=
 • <διαδρομή>
 • ..
 • \:
Πηγαίνει στον υποκατάλογο <παράμετρος>.
Παραδείγματα:
A:\> cd sub1
Πηγαίνει στον υποκατάλογο sub1 που βρίσκεται κάτω από τον παρόντα κατάλογο, και το prompt αλλάζει σε A:\SUB1>. Αν δώσουμε την εντολή:
Α:\SUB1> dir
Θα εμφανιστούν τα αρχεία του καταλόγου sub1.
A:\> cd\sub1\sub1a
Πηγαίνει στον υποκατάλογο sub1a που βρίσκεται κάτω από τον υποκατάλογο sub1 και το prompt αλλάζει σε Α:\SUB1\SUB1A.
A:\> cd..
Πηγαίνει στον κατάλογο που βρίσκεται ένα επίπεδο πάνω από τον παρόντα κατάλογο. Έτσι αν βρισκόμαστε στον κατάλογο a:\sub1\sub1a, πηγαίνει στον κατάλογο sub1, και το prompt γίνεται A: \SUB1>.
A:\> cd\
Πηγαίνει στον κεντρικό κατάλογο, όπου κι αν βρίσκεται. Έτσι αν βρισκόμαστε στον κατάλογο a:\sub1\sub1a, πηγαίνει στον κεντρικό κατάλογο, και το prompt αλλάζει σε Α:\>.

Rd
rd <παράμετρος>, όπου <παράμετρος>=
 • <διαδρομή>
 • <οδηγός>:<διαδρομή>:
Διαγράφει τον υποκατάλογο με όνομα <παράμετρος>, ο οποίος πρέπει να μη περιέχει αρχεία.
Για τη διαγραφή καταλόγων που περιέχουν αρχεία χρησιμοποιείται η εντολή deltree.
Παραδείγματα:
A:\> rd sub1
Διαγράφει τον υποκατάλογο με ένα όνομα sub1 ο οποίος πρέπει να βρίσκεται κάτω από τον παρόντα κατάλογο και να μη περιέχει αρχεία. 
A:\> rd \sub1\sub1b
Διαγράφει τον υποκατάλογο με όνομα sub1b, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται κάτω από τον κατάλογο sub1 και να μη περιέχει άλλα αρχεία. 
A:\> rd b:\sub1
Διαγράφει από τον οδηγό b: τον υποκατάλογο με όνομα sub1, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται κάτω από το root και να μη περιέχει αρχεία. 
A:\> rd b:\sub1\sub1b
Διαγράφει από τον οδηγό b: τον υποκατάλογο με όνομα sub1b, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται κάτω από τον κατάλογο sub1 και να μη περιέχει αρχεία.

Type
type <παράμετρος>, όπου <παράμετρος>=
 • <αρχείο>
 • <διαδρομή>\<αρχείο>
 • <οδηγός>:\<αρχείο>,
 • <οδηγός>:<διαδρομή>\<αρχείο>:
Εμφανίζει τα περιεχόμενα του αρχείου <παράμετρος>.
Παραδείγματα:
A:\> type file1.txt
Εμφανίζει στην οθόνη τα περιεχόμενα του αρχείου file1.txt
A:\> type sub1\file1.txt
Εμφανίζει τα περιεχόμενα του αρχείου file1.txt του καταλόγου sub1.
A:\> type sub1\sub1a\file1.txt
εμφανίζει τα περιεχόμενα του αρχείου file1.txt του καταλόγου sub1a που βρίσκεται κάτω από τον υποκατάλογο sub1.
Α:\> type b:file1.txt
Εμφανίζει τα περιεχόμενα του αρχείου file1.txt που βρίσκεται στον οδηγό b:
A:\> type b:\sub1\f1.txt
εμφανίζει τα περιεχόμενα του αρχείου f1.txt του καταλόγου sub1 που βρίσκεται στον οδηγό b:
A:\> type b:\sub1\sub1a\file1.txt
εμφανίζει τα περιεχόμενα του αρχείου file1.txt του καταλόγου sub1a του υποκαταλόγου syb1 που βρίσκεται στον οδηγό b:.

Del ή Erase
del ή erase <παράμετρος>, όπου <παράμετρος>=
 • <αρχεία>
 • <διαδρομή>\<αρχεία>
 • <οδηγός>:\<αρχεία>
 • <οδηγός>:<διαδρομή>\<αρχεία>:
Διαγράφει από τη δισκέττα τα αρχεία με το όνομα <παράμετρος>.
Παραδείγματα:
A:\> del file1.txt
Διαγράφει από τον παρόντα κατάλογο το αρχείο file1.txt
A:\> del *.txt
Διαγράφει από τον παρόντα κατάλογο όλα τα αρχεία με τύπο txt.
A:\> del *.*
Εμφανίζει το μήνυμα:
All files in directory will be deleted!
Are you sure? (Y/N):
και αν η απάντηση είναι 'y', τα διαγράφει όλα από τον παρόντα κατάλογο.
A:\> del sub1\*.txt
διαγράφει από τον κατάλογο sub1 όλα τα αρχεία με τύπο txt.
A:\> del sub1\sub1a\*.txt
διαγράφει από τον κατάλογο sub1a, ο οποίος βρίσκεται κάτω από τον κατάλογο sub1, όλα τα αρχεία με τύπο txt.
A:\> del b:*.txt
Διαγράφει από τη δισκέττα που βρίσκεται στον οδηγό b: τα αρχεία με τύπο txt.
A:\> del b:\sub1\*.txt
διαγράφει (από τη δισκέττα που βρίσκεται στον οδηγό b) όλα τα αρχεία με τύπο txt του καταλόγου sub1.
A:\> del b:\sub1\sub1a\*.txt
Διαγράφει (από τη δισκέττα που βρίσκεται στον οδηγό b:) από τον κατάλογο sub1a, ο οποίος βρίσκεται κάτω από τον κατάλογο sub1, όλα τα αρχεία με τύπο txt.
Del/ p ή erase/p <παράμετρος>, όπου <παράμετρος>=
 • <αρχεία>
 • <διαδρομή>\<αρχεία>
 • <οδηγός>:\<αρχεία>,
 • <οδηγός>:<διαδρομή>\<αρχεία>:
Μας ρωτάει αν θέλουμε να διαγράψουμε τα αρχεία που ορίζει η <παράμετρος> και τα διαγράφει αν η απάντηση είναι 'y'.
Παράδειγμα:
A:\> del/p file1.txt
Εμφανίζει το μήνυμα:
Delete file file1.txt? (y/n):
Και αν η απάντηση είναι 'y' το διαγράφει από τον παρόντα κατάλογο.

Copy
copy <πηγή> [<προορισμός>],όπου <πηγή>=
 • <αρχεία>
 • <διαδρομή>\<αρχεία>
 • <οδηγός>:\<αρχεία>
 • <οδηγός>:<διαδρομή>\<αρχεία>
και όπου <προορισμός>=
 • <αρχεία>
 • <διαδρομή>
 • <διαδρομή>\<αρχεία>
 • <οδηγός>:
 • <οδηγός>:\<αρχεία>
 • <οδηγός>:<διαδρομή>
 • <οδηγός>:<διαδρομή>\<αρχεία>:
Αντιγράφει τα αρχεία από την <πηγή> στον <προορισμό> με το ίδιο ή διαφορετικό όνομα. Αν δεν υπάρχει <προορισμός> τα αρχεία αντιγράφονται στον παρόντα κατάλογο ή οδηγό.
Παραδείγματα:
A:\> copy *.txt *.doc
Αντιγράφει στον παρόντα κατάλογο τα αρχεία με τύπο txt στα αρχεία με το ίδιο όνομα και τύπο doc (τα αρχεία με τύπο txt δεν διαγράφονται).
A:\> copy *.txt sub1
Αντιγράφει όλα τα αρχεία του παρόντος καταλόγου με τύπο txt στον κατάλογο sub1 με το ίδιο όνομα.
A:\> copy *.txt \sub1\sub1a
Αντιγράφει τα αρχεία με επέκταση txt στον κατάλογο sub1a που βρίσκεται κάτω από τον κατάλογο sub1, με το ίδιο όνομα.
Α:\> copy . txt sub1\.doc
Αντιγράφει τα αρχεία με επέκταση txt στον κατάλογο sub1 με το ίδιο όνομα και επέκταση doc.
A:\> copy *.txt b:
Αν βρισκόμαστε στον οδηγό a: αντιγράφει τα αρχεία με τύπο txt στον οδηγό b: με το ίδιο όνομα.
A:\> copy *.txt b: *.doc
Αν βρισκόμαστε στον οδηγό a: αντιγράφει τα αρχεία με τύπο txt στον οδηγό b: με το ίδιο όνομα και τύπο doc.
A:\> copy *.* b:\sub1
Αντιγράφει όλα τα αρχεία στον οδηγό b: στον κατάλογο sub1 με το ίδιο όνομα.
A:\> copy *.* b:\sub1\sub1a
Αντιγράφει όλα τα αρχεία στον οδηγό b: στον κατάλογο sub1a ο οποίος βρίσκεται κάτω από τον κατάλογο sub1 με το ίδιο όνομα.
A:\> copy .txt b:\sub1\.doc
Αντιγράφει τα αρχεία με επέκταση txt στον οδηγό b: στον κατάλογο sub1 με το ίδιο όνομα και επέκταση doc.
Α:\> copy .txt b:sub1\sub1a\.doc
Αντιγράφει όλα τα αρχεία με επέκταση txt στον οδηγό b: στον κατάλογο sub1a, ο οποίος βρίσκεται κάτω από τον κατάλογο sub1, με το ίδιο όνομα και επέκταση doc. A:\> copy sub1\*.txt sub2
Αντιγράφει όλα τα αρχεία του καταλόγου sub1 με τύπο txt στον κατάλογο sub2 με το ίδιο όνομα.
A:\> copy sub1\*.txt sub2\*.doc
Αντιγράφει τα αρχεία του καταλόγου sub1 με επέκταση στον κατάλογο sub2 με το ίδιο όνομα και επέκταση doc.
A:\> copy sub1\*.txt b:
Αντιγράφει τα αρχεία του καταλόγου sub1 με τύπο txt στον οδηγό b: με το ίδιο όνομα.
A:\> copy sub1\*.* b:\sub2
Αντιγράφει όλα τα αρχεία του καταλόγου sub1 στον οδηγό b: στον κατάλογο sub2 με το ίδιο όνομα.
Α:\> copy sub1\*.txt b:sub2\*.doc
Αντιγράφει τα αρχεία του καταλόγου sub1 με επέκταση txt στον οδηγό b: στον κατάλογο sub2 με το ίδιο όνομα και επέκταση doc.
A:\> copy b:*.txt
Αντιγράφει από τον οδηγό b: τα αρχεία με τύπο txt στον οδηγό a: με το ίδιο όνομα.
Αν δεν υπάρχει <προορισμός> τα αρχεία αντιγράφονται στον παρόντα κατάλογο ή οδηγό.
A:\> copy b:*.txt *.doc
Αντιγράφει τα αρχεία με τύπο txt στον οδηγό a: με το ίδιο όνομα και τύπο doc.
Α:\> copy *.* sub1
Αντιγράφει όλα τα αρχεία που βρίσκονται στον οδηγό b: στον κατάλογο sub1 με το ίδιο όνομα.
Α:\> copy b:sub1\*.txt *.doc
Αντιγράφει τα αρχεία με τύπο txt που βρίσκονται στον οδηγό b: στον κατάλογο sub1 στον οδηγό a: μα το ίδιο όνομα και τύπο doc.
A:\> copy b:sub1\*.* sub2
Αντιγράφει όλα τα αρχεία (που βρίσκονται στον οδηγό b: στον κατάλογο sub1) στον κατάλογο sub2 με το ίδιο όνομα.

Ren
ren <πηγή> <προορισμός>, όπου: <πηγή>=
 • <αρχεία>
 • <διαδρομή>\<αρχεία>
 • <οδηγός>:\<αρχεία>
 • <οδηγός>:<διαδρομή>\<αρχεία>
και <προορισμός>=<αρχεία>
Αλλάζει το όνομα των αρχείων <πηγή> σε <προορισμός> (Τα αρχεία <πηγή> διαγράφονται)
Α) Τα αρχεία <προορισμού> δεν πρέπει να υπάρχουν.
Β) Τα αρχεία μεταφέρονται στον κατάλογο της <πηγής> και δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο κατάλογο.
Γ) Δεν μπορεί να γίνει αλλαγή ονομασίας καταλόγων.
Για το Β) και Γ) χρησιμοποιείται και η εντολή move.
Παραδείγματα:
A:\> ren *.txt *.doc
Αλλάζει το όνομα των αρχείων με τύπο txt σε τύπο doc (Τα αρχεία με τύπο txt διαγράφονται).
A:\> ren sub1\*.txt *.doc
Αλλάζει τον τύπο των αρχείων του καταλόγου sub1 σε doc.
A:\> ren b:*.txt *.doc
Αλλάζει τα αρχεία με τύπο txt του οδηγού b: δίνοντας το ίδιο όνομα και τύπο δοψ.
A:\> ren b:\sub1\*.txt *.doc
Αλλάζει τα αρχεία με τύπο txt του καταλόγου sub1 του οδηγού b: δίνοντας το ίδιο όνομα και τύπο doc.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ


Help, Grkeyb, Doskey, Edit
help
Εμφανίζει το περιβάλλον on-line βοήθειας για τις εντολές (στα αγγλικά). Μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης των εντολών και παραδείγματα, με τη χρήση του ποντικιού ή των πλήκτρων [Tab], [Alt], [­ ], [(r) ], [― ], [¬ ]. Για τη χρήση του περιβάλλοντος στα ελληνικά, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα doshelp στα windows. Αυτό γίνεται αφού μπούμε στο δίκτυο και δώσουμε την εντολή:
f:\users\user1> win
οπότε διαλέγουμε το εικονίδιο doshelp.
help <εντολή>
Εμφανίζει πληροφορίες για την εντολή (στα αγγλικά) για τον τρόπο σύνταξης της εντολής και παραδείγματα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ποντίκι ή τα πλήκτρα [Tab], [Alt], [­ ], [(r) ], [― ], [¬ ].
Παράδειγμα:
 • help diskcopy
εμφανίζει πληροφορίες για την εντολή diskcopy.
grkeyb
Φορτώνει στα ελληνικά, τα οποία ενεργοποιούνται με τα πλήκτρα [Ctrl][Alt][Spacebar].
doskey
Φορτώνει στη μνήμη ένα πρόγραμμα, το οποίο θυμάται τις εντολές που θα εκτελέσουμε μέχρι να βγούμε από το σύστημα. Με τα βελάκια [­ ], [― ] μπορούμε να επαναφέρουμε κάποια από αυτές τις εντολές.
edit
Φορτώνει στη μνήμη ένα πρόγραμμα, τον κειμενογράφο edit, με τον οποίο γράφουμε αρχεία κειμένου.

Chkdsk
chkdsk
Ελέγχει στον παρόντα οδηγό το σκληρό δίσκο ή τη δισκέττα για τυχόν προβλήματα και εμφανίζει πληροφορίες που αφορούν το χώρο του δίσκου ή της δισκέττας.
  Τα στοιχεία που εμφανίζει (σε Bytes) είναι:
 • Συνολικός χώρος δισκέττας.
 • Συνολικός χώρος σε κρυφά αρχεία.
 • Συνολικός χώρος σε καταλόγους.
 • Συνολικός χώρος σε αρχεία χρηστών.
 • Ελεύθερος χώρος δισκέττας.
 • Συνολικός χώρος κάθε τομέα.
 • Συνολικός χώρος σε κατειλημμένους τομείς.
 • Συνολικός χώρος σε διαθέσιμους τομείς.
 • Συνολική μνήμη.
 • Συνολική ελεύθερη μνήμη.
  Αν βρεθούν ελαττωματικές περιοχές στη δισκέττα, θα εμφανίσει περισσότερες και μπορούμε να διορθώσουμε τα λάθη με τη χρήση του διακόπτη /f.
chkdsk /v
Ελέγχει στον παρόντα οδηγό το σκληρό δίσκο ή τη δισκέττα για τυχόν προβλήματα και εμφανίζει πληροφορίες που αφορούν το χώρο του δίσκου ή της δισκέττας, αφού προηγουμένως έχει εμφανίσει τα ονόματα των αρχείων που ελέγχει.
chkdsk /f
Ελέγχει στον παρόντα οδηγό το σκληρό δίσκο ή τη δισκέττα για τυχόν προβλήματα και εμφανίζει πληροφορίες που αφορούν το χώρο του δίσκου ή της δισκέττας, και συγχρόνως διορθώνει τα λάθη που θα βρει (χαλασμένοι τομείς, χαμένοι σύνδεσμοι). Ρωτάει το χρήστη, αν θέλει να μετατρέψει τις προβληματικές περιοχές μνήμης σε αρχεία με το όνομα FILE0000.CHK, FILE0001.CHK, κ.λ.π., τα οποία μπορεί να διαγράψει.
chkdsk b:
Ελέγχει στον οδηγό b: τη δισκέττα για τυχόν προβλήματα και εμφανίζει πληροφορίες που αφορούν το χώρο της δισκέττας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι διακόπτες /f, /v.

Diskcopy
diskcopy a: b:
Αντιγράφει τα περιεχόμενα μιας δισκέττας σε μια άλλη, σβήνοντας προηγουμένως τα περιεχόμενα της δεύτερης και μορφοποιώντας συγχρόνως τη δισκέττα στο δεύτερο drive.
 • Εμφανίζεται το μήνυμα:
  Insert SOURCE diskette in drive A:
  Insert TARGET diskette in drive B:
  Press any key when ready...

Και πατάμε οποιοδήποτε πλήκτρο, αφού πρώτα ελέγξουμε αν η πρωτότυπη δισκέττα βρίσκεται στον οδηγό a:
 • Αφού τελειώσει η διαδικασία αντιγραφής, το λειτουργικό σύστημα θα μας ρωτήσει αν θέλουμε άλλη αντιγραφή:
  Copy another? (Y/N)
 • Αν θέλουμε και άλλο αντίγραφο, γράφουμε 'Υ' (Yes) και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία, αλλιώς πατάμε 'Ν' (Νο) για να σταματήσουμε.
diskcopy a: a:
Αντιγράφει τα περιεχόμενα μιας δισκέττας σε μια άλλη, σβήνοντας προηγουμένως τα περιεχόμενα της δεύτερης και μορφοποιώντας συγχρόνως τη δεύτερη δισκέττα χρησιμοποιώντας ένα drive.
 • Εμφανίζεται το μήνυμα:
  Insert SOURCE diskette in drive A:
  Press any key when ready......
και πατάμε οποιοδήποτε πλήκτρο.
 • Εμφανίζεται το μήνυμα:
  Insert TARGET diskette in drive A:
  Press any key when ready......
και πατάμε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Format, Unformat
format <οδηγός>, όπου <οδηγός>= a:, b:
Μορφοποιεί, δηλαδή προετοιμάζει τη δισκέττα στον <οδηγό> για χρήση και επιτρέπει το MS-DOS να μπορεί αργότερα να γράφει και να διαβάζει δεδομένα από αυτή. Η δισκέττα διαιρείται σε τμήματα που λέγονται sectors, τα οποία αναγνωρίζονται από το MS-DOS. Η μορφοποίηση επίσης αναλύει τη δισκέττα για τυχόν ελαττώματα και δεσμεύει ένα χώρο για τον κατάλογο των αρχείων που θα εκχωρηθούν στη δισκέττα.
Παράδειγμα:
 A:\> format a:
 • Εμφανίζεται το μήνυμα:
  Insert new diskette for drive A:
  and press ENTER when ready...
και πατάμε οποιοδήποτε πλήκτρο.
 • Αφού τελειώσει η εκτέλεση της εντολής FORMAT θα εμφανιστεί το μήνυμα:

  Format another? (Y/N)
και πατάμε το 'Ν' αν δε θέλουμε να μορφοποιήσουμε άλλη δισκέττα.
format a:/v
Μορφοποιεί τη δισκέττα στο drive a: για χρήση και ζητάει ένα label μέχρι 11 χαρακτήρες.
format a:/q
Μορφοποιεί τη δισκέττα στο drive a: χωρίς να κάνει έλεγχο για τυχόν ελαττώματα. Χρησιμοποιείται σε ήδη μορφοποιημένες δισκέττες.
format a:/u
Μορφοποιεί τη δισκέττα στο drive a: χωρίς τη δυνατότητα unformat.
format a:/s
Μορφοποιεί τη δισκέττα στο drive a: αντιγράφοντας και το MS-DOS, τα αρχεία IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM.
format a:/f:size
Μορφοποιεί μια δισκέττα στο drive a: που έχει διαφορετική χωρητικότητα από το drive a:
Παραδείγματα:
A:\> format a: / f : 720
Μορφοποιεί τη δισκέττα που έχει χωρητικότητα 720Κ στο drive a: που είναι 1.44Μ.
A:\> format a: / f : 360
Μορφοποιεί τη δισκέττα που έχει χωρητικότητα 360Κ στο drive a: που είναι 1.2Μ.
Unformat a:
 Επαναφέρει τα αρχεία που χάθηκαν από τη μορφοποίηση της δισκέττας στο drive a:
Unformat a:/I
Επαναφέρει τα αρχεία που χάθηκαν από τη μορφοποίηση της δισκέττας στο drive a: και συγχρόνως εμφανίζει τα αρχεία και τους καταλόγους που βρίσκει.
Unformat a:/test
Δείχνει πώς θα επανακτούσε τις πληροφορίες από τη δισκέττα, χωρίς να το κάνει.

Label
label
Δίνει όνομα στον παρόντα οδηγό, το Σκληρό Δίσκο ή τη δισκέττα. Εμφανίζεται το μήνυμα:
Volume in drive A is none
Volume label (11 characters, ENTER for none)?
όπου δίνουμε κάποιο όνομα, το οποίο θα εμφανίζεται με την εντολή dir.
label <όνομα>, όπου <όνομα>=(0-11 χαρακτήρες):
Δίνει όνομα στον παρόντα οδηγό, το Σκληρό Δίσκο ή τη Δισκέττα.
Παράδειγμα:
A:\> label kostas
Δίνει το όνομα KOSTAS στη δισκέττα στον οδηγό a:
label <οδηγός>, όπου <οδηγός>=a, b, c:
Δίνει όνομα στον <οδηγό>, στο Σκληρό Δίσκο ή τη δισκέττα.
Παράδειγμα:
A:\> label b:
 • Εμφανίζεται το μήνυμα:
Volume in drive B is none
Volume label (11 characters, ENTER for none)?
όπου δίνουμε κάποιο όνομα, το οποίο θα εμφανίζεται με την εντολή dir.
label <οδηγός>: <όνομα>, όπου <οδηγός>=a, b, c
και όπου <όνομα>= (0-11) χαρακτήρες:
Δίνει όνομα στο Σκληρό Δίσκο ή τη δισκέττα.
Παράδειγμα:
A:\> label b: kostas
Δίνει το όνομα KOSTAS στη δισκέττα στον οδηγό b:

Undelete
undelete
Επαναφέρει όλα τα αρχεία που διαγράφηκαν από τον παρόντα κατάλογο.
 • Προηγουμένως μας ρωτάει, αν θέλουμε να επαναφέρουμε, και αν η απάντηση είναι 'Υ', ζητάει το πρώτο γράμμα που θα μπει στο όνομα των αρχείων.
undelete /list
Εμφανίζει όλα τα αρχεία που διαγράφηκαν και μπορούν να ανακτηθούν.
undelete /all
Επαναφέρει όλα τα αρχεία που διαγράφηκαν.
undelete <παράμετρος>, όπου <παράμετρος>=
 • <αρχεία>
 • <διαδρομή>
 • <διαδρομή>\<αρχεία>
 • <οδηγός>:
 • <οδηγός>:\<αρχεία>
 • <οδηγός>:<διαδρομή>
 • <οδηγός>:<διαδρομή>\<αρχεία> :
Επαναφέρει τα αρχεία με όνομα <παράμετρος> που διαγράφηκαν.
 • Προηγουμένως μας ρωτάει, αν θέλουμε να τα επαναφέρουμε, και αν η απάντηση είναι 'Υ', ζητάει το πρώτο γράμμα που θα μπει στο όνομα των αρχείων.
Παραδείγματα:
A:\> undelete file1.txt
Επαναφέρει το αρχείο με όνομα file1.txt που διαγράφηκε.
A:\> undelete sub1
Επαναφέρει όλα τα αρχεία του καταλόγου sub1 που διαγράφηκαν.

Tree
Tree
Εμφανίζει τη δομή του δίσκου ή της δισκέττας (τον παρόντα κατάλογο και τους υποκαταλόγους του) στον παρόντα οδηγό με χαρακτήρες γραφικών, ξεκινώντας από τον παρόντα κατάλογο. Έτσι, αν βρισκόμαστε στον κεντρικό κατάλογο του οδηγού a: , η εντολή:
A:\> tree
Θα εμφανίσει τη δομή της δισκέττας (τον κεντρικό κατάλογο και τους υποκαταλόγους) με χαρακτήρες γραφικών, ξεκινώντας από τον παρόντα κατάλογο.
Tree /a
Εμφανίζει τη δομή του δίσκου ή της δισκέττας (τον παρόντα κατάλογο και τους υποκαταλόγους) ξεκινώντας από τον παρόντα κατάλογο, με χαρακτήρες ASCII.
Tree /f
Εμφανίζει τη δομή του δίσκου ή της δισκέττας (τον παρόντα κατάλογο και τους υποκαταλόγους του καθώς και τα αρχεία που περιέχουν) στον παρόντα οδηγό με χαρακτήρες γραφικών, ξεκινώντας από τον παρόντα κατάλογο.
Tree <παράμετρος>, όπου <παράμετρος>=
 • \
 • <διαδρομή>
 • <οδηγός>
 • <οδηγός>:<διαδρομή> :
Εμφανίζει τη δομή του δίσκου ή της δισκέττας (τον κεντρικό κατάλογο και τους υποκαταλόγους ) με χαρακτήρες γραφικών, ξεκινώντας από τον κατάλογο <παράμετρος>
Παραδείγματα:
A:\> tree \
Εμφανίζει τη δομή της δισκέττας (τον κεντρικό κατάλογο και τους υποκαταλόγους) με χαρακτήρες γραφικών, ξεκινώντας από το root.
A:\> tree sub1
Εμφανίζει τη δομή της δισκέττας (τον κεντρικό κατάλογο και τους υποκαταλόγους) με χαρακτήρες γραφικών, ξεκινώντας από τον κατάλογο sub1.
A:\> tree b:
Εμφανίζει τη δομή της δισκέττας στον οδηγό b: (τον κεντρικό κατάλογο και τους υποκαταλόγους) με χαρακτήρες γραφικών, ξεκινώντας από το root.
A:\> tree b:\sub1
 Εμφανίζει τη δομή της δισκέττας στον οδηγό b: (τον κεντρικό κατάλογο και τους υποκαταλόγους) με χαρακτήρες γραφικών, ξεκινώντας από τον κατάλογο sub1. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι διακόπτες /f, /a.

Deltree <παράμετρος>, όπου <παράμετρος>=
<διαδρομή>
<οδηγός>:
<οδηγός>:<διαδρομή> :
Διαγράφει όλους τους υποκαταλόγους και τα αρχεία του καταλόγου που ορίζει η <παράμετρος>, αφού προηγουμένως ρωτήσει το (τη) χρήστη για επιβεβαίωση.
Παραδείγματα :
A:\> deltree sub1
Διαγράφει όλους τους καταλόγους και τα αρχεία του καταλόγου sub1, αφού προηγουμένως ρωτήσει το χρήστη για επιβεβαίωση.
A:\> deltree b:
Διαγράφει όλους τους υποκαταλόγους και τα αρχεία της δισκέττας που βρίσκεται στον οδηγό b: αφού προηγουμένως ρωτήσει το χρήστη για επιβεβαίωση.
A:\> deltree b:sub1
Διαγράφει όλους τους καταλόγους και τα αρχεία του καταλόγου sub1, που βρίσκεται στον οδηγό b: , αφού προηγουμένως ρωτήσει το χρήστη για επιβεβαίωση.

Deltree/y <παράμετρος> όπου: <παράμετρος>=
<διαδρομή>
<οδηγός>:
<οδηγός>:<διαδρομή> :
Διαγράφει όλους τους υποκαταλόγους και τα αρχεία του καταλόγου που ορίζει η <παράμετρος>, χωρίς να ρωτήσει το χρήστη για επιβεβαίωση.

Move
move <πηγή> <προορισμός>, όπου <πηγή>=
 • <αρχεία>
 • <διαδρομή>
 • <διαδρομή>\<αρχεία>
 • <οδηγός>:\<αρχεία>
 • <οδηγός>:<διαδρομή>\<αρχεία>
και όπου <προορισμός>=
 • <αρχεία>
 • <διαδρομή>
 • <διαδρομή>\<αρχεία>
 • <οδηγός>:\<αρχεία>
 • <οδηγός>:<διαδρομή>\<αρχεία>
 • <οδηγός>:
 • <οδηγός>:<διαδρομή>\<αρχεία> :
Μεταφέρει τα αρχεία της <πηγής> στον <προορισμό> με το ίδιο ή διαφορετικό όνομα.
 • Όταν πρόκειται για αρχεία που θέλουμε να αλλάξουμε όνομα στον ίδιο κατάλογο, τα αποτελέσματα είναι ίδια με αυτά της εντολής ren.
 • Η χρήση της συνιστάται για τη μεταφορά αρχείων σε άλλο κατάλογο ή στην αλλαγή του ονόματος καταλόγων.
Παραδείγματα:
A:\> move *.txt sub1
Μεταφέρει τα αρχεία με τύπο txt στον κατάλογο sub1 με το ίδιο όνομα

A:\> move .txt sub1\.doc
Μεταφέρει τα αρχεία με τύπο txt στον κατάλογο sub1 με το ίδιο όνομα και τύπο doc.
A:\> move *.txt b:sub1
Μεταφέρει τα αρχεία με τύπο txt στον κατάλογο sub1 του οδηγού b: με το ίδιο όνομα.
A:\> move sub1 sub2
Αλλάζει το όνομα του καταλόγου sub1 σε sub2.

Xcopy
xcopy <πηγή> <προορισμός>, όπου <πηγή>=
 • <αρχεία>
 • <διαδρομή>
 • <διαδρομή>\<αρχεία>
 • <οδηγός>:\<αρχεία>
 • <οδηγός>:<διαδρομή>\<αρχεία>
και όπου <προορισμός>=
 • <αρχεία>
 • <διαδρομή>
 • <διαδρομή>\<αρχεία>
 • <οδηγός>:
 • <οδηγός>:\<αρχεία>
 • <οδηγός>:<διαδρομή>
 • <οδηγός>:<διαδρομή>\<αρχεία> :
Αντιγράφει τα αρχεία ή και τους καταλόγους της <πηγής> στον <προορισμό> με το ίδιο ή διαφορετικό όνομα.
 • Όταν πρόκειται για αρχεία που θέλουμε να αντιγράψουμε στον ίδιο κατάλογο, τα αποτελέσματα είναι τα ίδια με αυτά της εντολής copy.
 • H χρήση της συνίσταται για τη μεταφορά ή την αντιγραφή όλων των περιεχομένων καταλόγων (αρχείων και υποκαταλόγων) σε άλλο κατάλογο.
Παραδείγματα:
A:\> xcopy sub1 sub2
Αντιγράφει τα αρχεία του καταλόγου sub1 στον κατάλογο sub2 με το ίδιο όνομα.
A:\> xcopy sub1\sub1a sub2
Αντιγράφει τα αρχεία του καταλόγου sub1\sub1a στον κατάλογο sub2 με το ίδιο όνομα.
A:\> xcopy a: b:
Αντιγράφει τα αρχεία της δισκέττας του οδηγού a: στη δισκέττα του οδηγού b:.
A:\> xcopy sub1 b:sub2
Αντιγράφει τα αρχεία του καταλόγου sub1 στον κατάλογο sub2 του οδηγού b: με το ίδιο όνομα.

xcopy /s <πηγή> <προορισμός>
Αντιγράφει τα αρχεία και τους καταλόγους της <πηγής> (εκτός από τους άδειους καταλόγους) στον <προορισμό> με το ίδιο ή διαφορετικό όνομα.
Παραδείγματα:
A:\> xcopy/s sub1 sub2
Αντιγράφει τα περιεχόμενα του καταλόγου sub1 (καταλόγους και αρχεία, εκτός από άδειους καταλόγους) στον κατάλογο sub2 με το ίδιο όνομα.
A:\> xcopy/s a: b:
Αντιγράφει τα περιεχόμενα της δισκέττας του οδηγού a: (εκτός από τους άδειους καταλόγους) στη δισκέττα του οδηγού b:

xcopy /e <πηγή> <προορισμός>
Αντιγράφει τα αρχεία και τους άδειους καταλόγους της <πηγής> στον <προορισμό> με το ίδιο ή διαφορετικό όνομα.
Παραδείγματα:
A:\> xcopy/e sub1 sub2
Αντιγράφει τα αρχεία και τους άδειους καταλόγους του καταλόγου sub1 στον κατάλογο sub2 με το ίδιο όνομα.
A:\> xcopy/e a: b:
Αντιγράφει τα αρχεία της δισκέττας του οδηγού a: στη δισκέττα του οδηγού b:

xcopy /s/e <πηγή> <προορισμός>
Αντιγράφει τα αρχεία και καταλόγους της <πηγής> (και τους άδειους καταλόγους) στον <προορισμό> με το ίδιο ή διαφορετικό όνομα.
Παραδείγματα:
A:\> xcopy/s/e sub1 sub2
Αντιγράφει τα περιεχόμενα του καταλόγου sub1 (καταλόγους και αρχεία, και τους άδειους καταλόγους), στον κατάλογο sub2 με το ίδιο όνομα.
A:\> xcopy/e/s a: b:
Αντιγράφει τα περιεχόμενα της δισκέττας του οδηγού a: (τους καταλόγους και αρχεία, και τους άδειου καταλόγους), στη δισκέττα του οδηγού b:

xcopy/p <πηγή> <προορισμός>
Αντιγράφει τα αρχεία και τους καταλόγους της <πηγής> στον <προορισμό> με το ίδιο ή διαφορετικό όνομα, αφού ζητήσει προηγουμένως επιβεβαίωση από το χρήστη.

xcopy/d:date <πηγή> <προορισμός>
Αντιγράφει τα αρχεία και τους καταλόγους της <πηγής> που έχουν αλλάξει μετά από μια ημερομηνία στον <προορισμό> με το ίδιο ή διαφορετικό όνομα.
Παράδειγμα:
A:\> xcopy/d:1/1/94 *.txt *.doc
Αντιγράφει τα αρχεία με τύπο txt που έχουν αλλάξει μετά τις 1/1/94 στα αρχεία με ίδιο όνομα και τύπο doc.

Msbackup, Backup, Restore
msbackup
Εκτελείται μόνο από το σκληρό δίσκο και φορτώνει ένα περιβάλλον, το οποίο δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας αρχείων του σκληρού δίσκου σε δισκέττες και αποθηκεύει αρχεία από δισκέττες στο σκληρό.
backup <παράμετρος> b:, όπου <παράμετρος>=
 • <αρχεία>
 • <διαδρομή>\<αρχεία>:
Χρησιμοποιείται από τις εκδόσεις του MS-DOS 3, 4, 5, για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αρχείων ή καταλόγων του σκληρού δίσκου σε δισκέττες.
Παράδειγμα:
A:\> backup c:\kostas\*.*
Αποθηκεύει τα αρχεία του καταλόγου kostas του σκληρού δίσκου στη δισκέττα στον οδηγό b:
backup /s <παράμετρος> b:
Αποθηκεύει αρχεία και υποκαταλόγους που περιέχονται στον κατάλογο.
backup /m <παράμετρος> b:
Αποθηκεύει μόνο τα αρχεία που άλλαξαν μετά την τελευταία απόθήκευση.

restore b:
Επαναφέρει στο σκληρό δίσκο τα αρχεία της δισκέττας στον οδηγό b: που έχουν σωθεί με την εντολή backup (για εκδόσεις του MS-DOS 3, 4, 5, πριν την 6.0).
restore b: /s
Επαναφέρει στο σκληρό δίσκο τα αρχεία όλων των υποκαταλόγων της δισκέττας στον οδηγό b: που έχουν σωθεί με την εντολή backup.
restore b:/p
Επαναφέρει στο σκληρό δίσκο τα αρχεία της δισκέττας του οδηγού b: που έχουν σωθεί με την εντολή backup, αφού ρωτήσει πριν από κάθε αρχείο που προστατεύεται από εγγραφή, ή έχει αλλάξει μετά την τελευταία αποθήκευση, αν πρέπει να ξαναγραφεί στο δίσκο.

More
more < [παράμετρος], όπου [παράμετρος] =
 • <αρχεία>
 • <διαδρομή>\<αρχεία>
 • <οδηγός>:\<αρχεία>
 • <οδηγός>:<διαδρομή>\<αρχεία> :
Εμφανίζει κατά οθόνες τα περιεχόμενα του αρχείου [παράμετρος]. Με το πάτημα του [ENTER] εμφανίζει την επόμενη οθόνη.
Παράδειγμα:
A:\> more < file1.txt
Εμφανίζει κατά οθόνες τα περιεχόμενα του αρχείου file1.txt.
<εντολή> | more, όπου: <εντολή>=
 • dir
 • type :
εμφανίζει κατά οθόνες το αποτέλεσμα της <εντολής>.
Παράδειγμα:
A:\> dir | more
Εμφανίζει κατά οθόνες τα αποτελέσματα του καταλόγου.
[εντολή]>[προορισμός],
όπου [προορισμός] =
 • αρχείο
 • <διαδρομή>\<αρχείο
 • <οδηγός>:\<αρχείο>
 • <οδηγός>:<διαδρομή>\<αρχείο>
 • prn :
Στέλνει το αποτέλεσμα της <εντολής> στον [προορισμό].
Παραδείγματα:
A:\> dir > file1.txt
Στέλνει το αποτέλεσμα της εντολής dir στο αρχείο file1.txt
A:\> type file1.txt > prn
Στέλνει το αποτέλεσμα της εντολής type στον εκτυπωτή.
[εντολή]>> <αρχείο> :
Προσθέτει το αποτέλεσμα της <εντολής> στο <αρχείο>.
Παράδειγμα:
A:\> dir >> file1.txt

ΕΝΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (BATCH FILES)


Echo on, Echo off, Rem
echo on
Εμφανίζονται οι εντολές που περιέχονται στο ομαδικό αρχείο, πριν εκτελεστούν και εμφανιστεί το αποτέλεσμα τους. Το σύστημα βρίσκεται εξ ορισμού σε κατάσταση echo on, η οποία μπορεί να αλλάξει με την εντολή echo off.
echo off
Δεν εμφανίζονται οι εντολές που περιέχονται στο Ομαδικό Αρχείο, αλλά μόνο το αποτέλεσμα της εκτέλεσης τους.
echo μήνυμα
Εμφανίζεται το μήνυμα, ανεξάρτητα από την κατάσταση του echo.
Παράδειγμα:
Echo off
Echo Εντολή για Καθάρισμα της Οθόνης
Cls
Κατά την εκτέλεση του προγράμματος θα εμφανιστούν:
A:\> ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΟΘΟΝΗΣ
Α:\> CLS
rem
Προέρχεται από τη λέξη Remark που σημαίνει σχόλιο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δείξει ένα σχόλιο κατά την εκτέλεση του BATCH FILE. Το σχόλιο αυτό μπορεί να έχει μέχρι 123 χαρακτήρες.
Παράδειγμα:
REM Εντολή για Καθάρισμα της Οθόνης
CLS
Κατά την εκτέλεση του προγράμματος θα εμφανιστούν:
Α:\> REM ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Α:\> CLS

Path, Prompt
path
Ενημερώνει το MS-DOS σε ποιους υποκαταλόγους πρέπει να αναζητηθούν εντολές και εκτελέσιμα αρχεία που δεν υπάρχουν στον κατάλογο εργασίας που βρισκόμαστε. Μπαίνει στο αρχείο autoexec.bat.
Παράδειγμα:
PATH = C:\; C:\TP; C:\TP\WORK
 • Μπορούμε να εκτελέσουμε τις εντολές που βρίσκονται στους παραπάνω καταλόγους από οποιονδήποτε κατάλογο.

prompt
Αλλάζει την προτροπή. Δέχεται τις εξής παραμέτρους:
Κείμενο: Εμφανίζει το κείμενο
$q: Εμφανίζει το σύμβολο '='
$p: Εμφανίζει τον κατάλογο εργασίας
$g: Εμφανίζει το σύμβολο '>'
$b: Εμφανίζει το σύμβολο '|'
Παράδειγμα:
A:\> prompt = $q$g$q
Εμφανίζει την προτροπή Α:\=>

pause
Σταματάει προσωρινά την εκτέλεση του ομαδικού αρχείου και εμφανίζεται το μήνυμα:
Strike a key when ready....
και η εκτέλεση συνεχίζεται με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου.Γραμμή Εντολών - Πως να χρησιμοποιήσετε τις βασικές εντολές

command-prompt-icon
Όλες οι εκδόσεις των Windows έχουν κρυμμένο ένα πανίσχυρο εργαλείο, τη γραμμή εντολών. Είναι λίγο πολύπλοκο στη χρήση του, γι' αυτό και θα το καλύψουμε σε μια σειρά άρθρων αφιερωμένα στη γραμμή εντολών. Στο πρώτο άρθρο θα εξηγήσουμε τι είναι η γραμμή εντολών και θα δούμε πως μπορούμε να εκτελέσουμε ορισμένες βασικές εντολές.

Τι είναι η Γραμμή Εντολών;

Πριν εμφανιστούν τα Windows, το πιο διαδεδομένο λειτουργικό σύστημα ήταν το DOS (Disk Operating System). Ήταν βασισμένο σε εντολές κειμένου, και μέσω αυτού μπορούσατε να τρέξετε προγράμματα πληκτρολογώντας κάποιες εντολές. Με την άφιξη των Windows, τα πράγματα έγιναν πιο απλά και όλες οι εργασίες γίνονται σε οπτικό γραφικό περιβάλλον. Αν και το DOS δεν συμπεριλαμβάνεται στα Windows εδώ και αρκετά χρόνια, υπάρχει ακόμα η Γραμμή Εντολών, η οποία αποτελεί ένα πιστό πρωσομοιωτή του DOS. 
H γραμμή εντολών χρησιμοποιείται κυρίως από προχωρημένους χρήστες για εκτέλεση εντολών οι οποίες δεν είναι δυνατό να εκτελεστούν από το γραφικό περιβάλλον των Windows.
Αν και δεν είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να το μάθετε. Αν διαβάσετε και τα επόμενα άρθρα μας για τη γραμμή εντολών, θα διαπιστώσετε ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον οποιοδήποτε.

Πως να ανοίξετε τη Γραμμή Εντολών

Κάντε κλίκ στο κουμπί έναρξη, και στην αναζήτηση πληκτρολογήστε "γραμμή εντολών" και κάντε κλικ στο πρώτο αποτέλεσμα. Εάν θέλετε να ανοίξετε τη γραμμή εντολών με δικαιώματα διαχειριστή, τότε κάντε δεξί κλικ και "Εκτέλεση ως διαχειριστής".

Πως να περιηγηθείτε στους φακέλους

H πρώτη εντολή στη λίστα είναι η CD (Change Directory). Αυτή η εντολή σας επιτρέπει να αλλάξετε τον τρέχων φάκελο.
Η εντολή CD\ σας παίρνει στην κορυφή του καταλόγου των αρχείων και των φακέλων.

Ας δούμε πως δουλεύει. Αφού ανοίξετε τη Γραμμή Εντολών, πληκτρολογείστε cd\ και πατήστε Enter. Θα προσέξετε ότι μετά την εκτέλεση της εντολής, ο θα μεταφερθείτε στην κορυφή του καταλόγου (στην περίπτωση μας είναι ο δίσκος "c:")

Σημείωση: H γραμμή εντολών δεν είναι case sensitive, το οποίο σημαίνει πως είτε γράφετε τις εντολές με μικρούς είτε με κεφαλαίους χαρακτήρες, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο (Έτσι η εντολή cd, CD ή cD θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα).
command_prompt_basics_1
Τώρα βρίσκεστε στην κορυφή του δίσκου 'c:'. Εάν θέλετε να μεταβείτε σε ένα συγκεκριμένο φάκελο αυτού του δίσκου απλά πληκτρολογείστε CD ΟΝΟΜΑΦΑΚΕΛΟΥ. Οι υποφάκελοι χωρίζονται με \. Εάν για παράδειγμα θέλετε να μπείτε στο φάκελο System32 ο ποιός βρίσκεται στο 'c:\Windows' θα πρέπει να πληκτρολογήσετε cd windows\system32\, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί, και πατήστε Enter.
command_prompt_basics_2
Εάν θέλετε να πάτε ένα φάκελο πάνω, πληκτρολογείστε 'cd..'. Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να πάτε πίσω στον φάκελο Windows. Πληκτρολογείστε cd.. και πατήστε Enter. Θα παρατηρήσετε ότι ο τρέχων φάκελος έχει αλλάξει και είναι ο 'c:\Windows'.
command_prompt_basics_3

Πως να πάρετε πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο δίσκο

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο δίσκο του υπολογιστή σας, απλά πληκτρολογείστε το γράμμα που του αντιστοιχεί ακολουθούμενο από ':'. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να φύγετε από το δίσκο 'c:' και να πάτε στον 'd:' τότε το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πληκτρολογήσετε d: και να πατήσετε Enter.
command_prompt_basics_4
Για να αλλάξετε δίσκο αλλά και κατάλογο ταυτόχρονα, χρησιμοποιήστε την εντολή cd ακολουθούμενη από την παράμετρο /d. Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείτε για να μεταβούμε από τον τρέχων δίσκο σε ένα κατάλογο ενός άλλου δίσκου. Τώρα για παράδειγμα, βρίσκεστε στο δίσκο 'D:' και θέλετε να πάτε πίσω στο δίσκο 'C:' και συγκεκριμένα στο φάκελο Windows. Πληκτρολογήστε cd/d C:\Windows και πατήστε Enter.
command_prompt_basics_5
Σημείωση: Εάν πληκτρολογήσετε το γράμμα του δίσκου, τότε αυτόματα μεταφέρεστε στην πιο πρόσφατη τοποθεσία αυτού του δίσκου. Εάν για παράδειγμα είστε στον δίσκο 'd:' και πληκτρολογήσετε 'cd c:\windows' δεν θα γίνει απολύτως τίποτα. Εάν όμως πληκτρολογήσετε 'c:' τότε θα μεταφερθείτε στο c:\Windows (Εφόσον αυτός ήταν ο τελευταίος φάκελος στον οποίο εργαζόσασταν στον δίσκο c:).

Πως να δείτε τα περιεχόμενα ενός φακέλου

Μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα οποιουδήποτε φακέλου χρησιμοποιώντας την απλή εντολή DIR. Για δοκιμή, εμείς δημιουργήσαμε ένα φάκελο στο δίσκο 'e:' με όνομα Pcsteps με διάφορα αρχεία.
command_prompt_basics_6
Ο κατάλογος που βρισκόμαστε τώρα στη γραμμή εντολών είναι ο 'c:\Windows'. Θα πάμε στο φάκελο που δημιουργήσαμε χρησιμοποιώντας την εντολή που αναφέραμε παραπάνω cd/d e:\Pcsteps. Για να δούμε τα περιεχόμενα του φακέλου πληκτρολογούμε DIR και πατάμε Enter. Θα εμφανιστεί μια λίστα με όλα τα αρχεία με μερικές πληροφορίες για κάθε αρχείο.
command_prompt_basics_7

Πως να δημιουργήσετε ένα φάκελο

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο κατάλογο χρησιμοποιώντας την εντολή MKDIR (Make Directory)
Εάν θέλετε για παράδειγμα να δημιουργήσετε ένα φάκελο με όνομα 'Pcsteps_folder1' ο oποίος θα βρίσκετε στο "e:\Pcsteps", τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσετε την εντολή 'mkdir Pcsteps_folder1' και να πατήσετε Enter.
command_prompt_basics_8
Για να δούμε αν όντως δημιουργήθηκε θα χρησιμοποιήσουμε ξανά την εντολή dir.
command_prompt_basics_9
Σημείωση: Μην ξεχνάτε ότι όλες αυτές οι εντολές εκτελούνται στον τρέχων κατάλογο της γραμμής εντολών. Εάν για παράδειγμα βρίσκεστε στον 'c:' και πληκτρολογήστε MKDIR test, τότε ένας νέος φάκελος θα δημιουργηθεί μέσα στον δίσκο 'C:'.
Ένας άλλος τρόπος για να δημιουργείτε καταλόγους, ο ποίος δεν εξαρτάται από τον τρέχων κατάλογο, είναι να πληκτρολογήσετε την πλήρη διαδρομή του φακέλου. Για παράδειγμα, εάν εργάζεστε στον 'E:' και θέλετε να δημιουργήσετε ένα φάκελο στον 'C:' με όνομα Pcsteps_miscellaneous απλά πληκτρολογείστε mkdir c:\Pcsteps_miscellaneous.
command_prompt_basics_10
Όταν θέλετε να δημιουργήσετε φακέλους με υποφακέλους ταυτόχρονα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την MKDIR φάκελος/υποφάκελος. Για παράδειγμα, εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε τον φάκελο Pcsteps_folder2 ο οποίος θα περιέχει τον φάκελο Pcsteps_subfolder2 και πληκτρολογούμε mkdir Pcsteps_folder2\Pcsteps_subfolder2.
command_prompt_basics_11
command_prompt_basics_12

Πως να μετονομάσετε αρχεία και φακέλους

Για τη μετονομασία αρχείων και φακέλων, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή REN (Rename).
Για μετονομασία φακέλων απλά πληκτρολογείστε ren ονομαφακελου νεοονομα. Εάν για παράδειγμα θέλουμε να μετονομάσουμε τον φάκελο Pcsteps_folder1 σε Pcsteps_final θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε ren Pcsteps_folder1 Pcsteps_final και να πατήσουμε Enter.
command_prompt_basics_13
Για να μετονομάσουμε ένα αρχείο, χρησιμοποιούμε την ίδια εντολή κάπως έτσι : ren ονομααρχειου.επεκτασηαρχειου νεοαρχειο.επεκτασηαρχειου. Για παράδειγμα, για να μετονομάσουμε το αρχείο 'Pcsteps Tutorial.docx' σε Pcsteps.docx θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε ren "Pcsteps Tutorial.docx" Pcsteps.docx και να πατήσουμε Enter.
command_prompt_basics_14
Σημείωση: Εάν το όνομα του αρχείου η του φακέλου είναι γραμμένο με κενά, τότε το όνομα του αρχείου αλλά και της επέκτασης του πρέπει να εσωκλείονται σε "".

Αντιγραφή Αρχείων και Φακέλων

H εντολή COPY σας επιτρέπει να αντιγράψετε αρχεία από μια τοποθεσία σε μια άλλη. Για να την χρησιμοποιήσετε πρέπει να πληκτρολογήσετε copy τοποθεσία/ονομααρχειου.επεκτασηαρχειου τοποθεσία/νεοονομα.επεκτασηαρχειου.
Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή για να αντιγράψουμε το αρχείο Pcsteps.docx από τον φάκελο Pcsteps στον φάκελο 'e:\Pcsteps\Pcsteps_final\'. Και για να γίνει η διαδικασία λίγο πιο ενδιαφέρουσα θα μετονομάσουμε το αρχείο που αντιγράφουμε σε Pcsteps_test.docx. Η εντολή που πρέπει να πληκτρολογήσουμε είναι η e:\Pcsteps\Pcsteps.docx e:\Pcsteps\Pcsteps_final\Pcsteps_test.docx και θα πατήσουμε Enter. Εφόσον η αντιγραφή ολοκληρώθηκε με επιτυχία θα πάρουμε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
command_prompt_basics_15
Εάν η αντιγραφή γίνεται στον ίδιο κατάλογο δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσουμε ολόκληρη τη διαδρομή. Εάν για παράδειγμα θέλουμε να αντιγράψουμε το αρχείο Pcsteps.docx από τον φάκελο 'e:\Pcsteps' στον ίδιο φάκελο αλλά με διαφορετική επέκταση, τότε πληκτρολογούμε 'copy Pcsteps.docx Pcsteps.txt'.'
command_prompt_basics_16
Για αντιγραφή ενός φακέλου μαζί με τα περιεχόμενα του από μια τοποθεσία σε μια άλλη χρησιμοποιούμε την εντολή XCOPY ακολουθούμενη από τις παραμέτρους /s /i. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να αντιγράψουμε τον φάκελο 'e:\Pcsteps' με όλα του τα περιεχόμενα στο δίσκο 'c:' με ονομασία backup_Pcsteps. Τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε xcopy /s /i e:\Pcsteps c:\backup_Pcsteps και να πατήσουμε Enter. H παράμετρος '/s' χρησιμοποιείτε για να σιγουρευτούμε ότι όλοι οι φάκελοι και υποφάκελοι θα αντιγραφούν, εκτός από αυτούς που είναι άδειοι. H παράμετρος '/i' θα δημιουργήσει ένα νέο κατάλογο με την προϋπόθεση ότι ο φάκελος δεν υπάρχει.
command_prompt_basics_17

Διαγραφή αρχείων και φακέλων

Η εντολή DEL (Delete) χρησιμοποιείται για την διαγραφή αρχείων που βρίσκονται μέσα σε καταλόγους.
Για να διαγράψετε όλα τα αρχεία από ένα κατάλογο θα πρέπει να πληκτρολογήσετε del όνομα καταλόγου. Ας δοκιμάσουμε αυτή την εντολή διαγράφοντας για παράδειγμα όλα τα αρχεία από τον φάκελο Pcsteps_final  πληκτρολογώντας del Pcsteps_final. Για να γίνει η διαγραφή όλων των αρχείων θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε την εντολή. 
Σημείωση 1: Οι χρήστες με ελληνικά Windows θα πρέπει να απαντήσουν στην επιβεβαίωση της διαγραφής με τα αρχικά γράμματα των λέξεων Ναι/Όχι (ν ή ο) ενώ οι χρήστες με αγλλικά Windows με τα αντίστοιχα γράμματα y ή n.
Σημείωση 2: Για να διαγραφούν και τα κρυφά αρχεία θα πρέπει να προσθέσετε μετά την εντολή del την παράμετρο /h.
command_prompt_basics_19
Εάν θέλουμε να διαγράψουμε ένα μόνο αρχείο, θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή DEL ακολουθούμενη από το όνομα του αρχείου. Για παράδειγμα θα σβήσουμε το αρχείο Pcsteps.txt πληκτρολογώντας del Pcsteps.txt και θα πατήσουμε Enter.
command_prompt_basics_18
Στη λίστα που ακολουθεί θα δείτε μερικούς χρήσιμους συνδυασμούς της εντολής DEL:
 • DEL *.DOC - διαγραφή όλων των αρχείων με επέκταση DOC (μπορείτε να αντικαταστήσετε το DOC με οποιαδήποτε κατάληξη επιθυμείτε π.χ. xls,txt,ppt κτλ.)
 • DEL TEST*.* - διαγραφή όλων των αρχείων που η ονομασία τους ξεκινάει με τη λέξη TEST.
 • DEL *.* - διαγραφή όλων των αρχείων από τον τρέχων κατάλογο.
Η εντολή DEL δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαγραφή καταλόγων. Για να διαγράψετε καταλόγους υπάρχει μια άλλη εντολή η οποία χρησιμοποιείται για διαγραφή μόνο άδειων φακέλων και είναι η RD (Remove Directory). Προηγουμένως διαγράψαμε όλα τα αρχεία από τον φάκελο Pcsteps_final. Τώρα θα διαγράψουμε και τον ίδιο τον φάκελο πληκτρολογώντας RD Pcsteps_final.
command_prompt_basics_20

Εκτέλεση μιας εφαρμογής από την Γραμμή Εντολών

Για να τρέξετε ένα πρόγραμμα από τη γραμμή εντολών, θα πρέπει να μετακινηθείτε στον κατάλογο όπου βρίσκεται το εκτελέσιμο αρχείο και απλά να πληκτρολογήσετε το όνομα του. Εάν για παράδειγμα θέλετε να ανοίξετε τη ζωγραφική από τη γραμμή εντολών θα πρέπει να μεταβείτε στον φάκελο c:\Windows\System32 όπου και βρίσκεται το εκτελέσιμο αρχείο με ονομασία 'mspaint.exe'. Για να το κάνουμε αυτό ξεκινώντας από εκεί που είχαμε μείνει, δηλαδή από το e:\Pcsteps.  Αρχικά πρέπει να αλλάξουμε τον τρέχοντα κατάλογο σε αυτόν της εφαρμογής πληκτρολογώντας cd/d c:\windows\System32\. Μετά πληκτρολογούμε mspaint.exe και πατάμε Enter.
command_prompt_basics_21

Πως να χρησιμοποιήσετε τη βοήθεια στη Γραμμή Εντολών

Για να δείτε τη βοήθεια της γραμμής εντολών αρκεί να πληκτρολογήσετε help και να πατήσετε Enter. Θα εμφανιστεί μια λίστα με όλες τις διαθέσιμες εντολές όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.
command_prompt_basics_22
Εάν θέλετε να πάρετε βοήθεια για μια συγκεκριμένη εντολή, πληκτρολογείστε help όνομα εντολής και πατήστε enter. Το ίδιο αποτέλεσμα μπορούμε να πάρουμε εάν πληκτρολογήσουμε όνομα εντολής /? και πατήσουμε Enter. Στο παράδειγμα μας, θα πα΄ρουμε βοήθεια για την εντολή CD πληκτρολογώντας help cd ή cd/?.
command_prompt_basics_23

Συμπέρασμα

Η γραμμή εντολών παραμένει ένα πανίσχυρο εργαλείο για όποιον χρήστη θέλει να το μάθει και να μπλέξει με εκτέλεση εντολών.
Γραμμή Εντολών - Προχωρημένες εντολές δικτύου
MS-DOS-Application-icon
Λήψη πληροφοριών για τη σύνδεση σας στο δίκτυο
Για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση σας στο δίκτυο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εντολή ipconfig. Πληκτρολογήστε ipconfig στη γραμμή εντολών και πατήστε Enter. Όπως θα δείτε και στην εικόνα που ακολουθεί, με την ipconfig μπορείτε να δείτε όλες τις συσκευές δικτύου που έχετε εγκατεστημένες στο υπολογιστή σας καθώς και την IP διεύθυνση της καθεμίας. Επίσης θα πάρετε πληροφορίες για τις IP της Μάσκας υποδικτύου (subnet mask) και της προεπιλεγμένης πύλης αλλά και πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των συσκευών δικτύου.
 command_prompt_network_1
Η εντολή ipconfig μπορεί να δεχτεί πολλές διαφορετικές μεταβλητές. Για να δείτε όλες τις μεταβλητές, πληκτρολογείστε ipconfig /? και πατήστε Enter.
command_prompt_network_2
Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τη μεταβλητή /all με την οποία μπορούμε να πάρουμε ακόμα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση μας στο δίκτυο. Στην εικόνα που ακολουθεί θα δείτε πληροφορίες για τη DNS, τη MAC (Media Access Control) (είναι το πεδίο Φυσική διεύθυνση) και άλλες πληροφορίες σχετικά με την κάθε συσκευή.
command_prompt_network_3
Αξίζει να σημειωθεί πως με την ipconfig μπορείτε να εκτελέσετε και ορισμένες χρήσιμες εργασίες με τη χρήση των σωστών παραμέτρων. Για παράδειγμα οι εντολές ipconfig /release και ipconfig /renewεξαναγκάζουν τον προσαρμογέα δικτύου σας να ανανεώσει την τρέχουσα IP διεύθυνση. Αυτές οι παράμετροι είναι πολύ χρήσιμες σε δίκτυα DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), ώστε να μοιραστούν όλες οι IP διευθύνσεις αυτόματα. Για την ακρίβεια, το σύστημα σας απορρίπτει την τρέχουσα IP και ζητάει μια νέα διεύθυνση από τον DHCP server αλλά μπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιμη σε ορισμένες περιπτώσεις.

Βρείτε την MAC διεύθυνση του υπολογιστή σας

Ένας ακόμη τρόπος για να δείτε τη διεύθυνση MAC του υπολογιστή σας είναι να πληκτρολογήσετε την εντολή getmac και να πατήσετε Enter.
command_prompt_network_4

Δείτε τις ενεργές TCP συνδέσεις του υπολογιστή σας

Μια ακόμα χρήσιμη εντολή δικτύου είναι η netstat. με αυτή την εντολή μπορείτε να δείτε τις ενεργές συνδέσεις του υπολογιστή σας σε ένα δίκτυο. Απλά πληκτρολογήστε netstat και πατήστε Enter.
command_prompt_network_8
Η εντολή netstat έχει και αυτή πολλές παραμέτρους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, με τη μόνη διαφορά ότι οι παράμετροι αυτής της εντολή συντάσσονται με '-' και όχι με '/'. Επίσης, η netstat είναι ιδανική για να εντοπίσετε εάν κάποιο trojan ή spyware έχει μολύνει τον υπολογιστή σας και έχει δημιουργήσει συνδέσεις σε άλλους υπολογιστές. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογείστε nestat -b,πατήστε Enter και θα δείτε ποιο εκτελέσιμο αρχείο προκάλεσε την κάθε σύνδεση.

Δοκιμάστε τη σύνδεση με μια ιστοσελίδα ή με ένα υπολογιστή του δικτύου σας

Για να δοκιμάσετε τη σύνδεση με μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή με κάποια άλλη συσκευή του δικτύου σας ή του internet, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή ping ακολουθούμενη από την διεύθυνση της ιστοσελίδας ή από μια IP. Εάν θέλετε για παράδειγμα να ελέγξετε τη συνδεσιμότητα με τη σελίδα μας χωρίς να ανοίξετε κα΄ποιον browser, πληκτρολογείστε ping pcsteps.gr και πατήστε Enter.
command_prompt_network_5
Η εντολή ping έχει μια πολύ χρήσιμη παράμετρο, με την οποία μπορείτε να κάνετε ping σε μια τοποθεσία και να την σταματήσετε όποτε εσείς θέλετε. Για παράδειγμα, εμείς πληκτρολογήσαμε ping -t 192.168.1.1 . Κάποια στιγμή ήθελα να σταματήσω τη διαδικασία και να δω μερικά στατιστικά πατώντας Ctrl+Break. Για να τερματίσουμε τελείως τη διαδικασία πατάμε Ctrl + C.
command_prompt_network_6

Δείτε τη διαδρομή μεταξύ δύο υπολογιστών ενός δικτύου

tracert (traceroot), είναι μια εντολή δανεισμένη από UNIX. Εμφανίζει την διαδρομή που ακολουθούν τα δεδομένα από ένα υπολογιστή σε ένα άλλο και κάθε διαδρομή αποτελείται από 'hops' κάθε φορά που αλλάζουν κόμβο ή υπολογιστή. Η tracert δείχνει μέχρι και 30 hops και είναι χρήσιμη για να δείτε εάν η κίνηση των δεδομένων καθυστερεί σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο ή αν ακολουθούν λάθος διαδρομή. Στο παράδειγμα που ακολουθεί , βλέπουμε τη διαδρομή που κάνει ο υπολογιστής μου μέχρι να συνδεθεί με τον server του Pcsteps.gr
command_prompt_network_11

http://www.it.uom.gr/project/dosman/default.html

 
ΑΝ ΔΕΝ ΣΕ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ... ΘΑ ΑΠΟΤΥΧΕΙΣ...
Το kikiri-KOU είναι μια μή κερδοσκοπική σελίδα και παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ψυχαγωγίας και επικοινωνίας στους επισκέπτες του. Τα έξοδα συντήρησης καλύπτονται από χορηγίες - δωρεές των επισκεπτών. Η οποιαδήποτε εισφορά έχει αποκλειστικά υποστηρικτικό και συμβολικό χαρακτήρα και δεν συνεπάγεται με κανέναν τρόπο απόκτηση ή διεκδίκηση ξεχωριστών προνομίων. Οι Εισφορές μπορούν να γίνονται μία ή περισσότερες φορές σε χρονικά διαστήματα. Το Online σύστημα που έχει επιλεγεί είναι το PAYPAL το οποίο θεωρείται το πιο ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα online συναλλαγών παγκοσμίως.
All rights reserved by 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου